Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego
autor: admindata: 22.06.2011

Analiza wyników testu humanistycznego
ze względu na umiejętności

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

1.Utrwalać umiejętność tworzenia dłuższych form wypowiedzi, tj. rozprawka, charakterystyka.
2. Doskonalić umiejętności stylistyczne i redakcyjne ucznia, bogacić jego poziom leksykalny, ćwiczyć ortografię i interpunkcję.
3. Ćwiczyć umiejętność redagowania krótszych form wypowiedzi oraz pism użytkowych.
4. Kształtować umiejętność odbioru i interpretacji tekstów kultury (odczytywanie symbolicznego znaczenia dzieł sztuki).
5. Ćwiczyć umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem.
6. Pracować nad umiejętnością rozpoznawania i nazywania środków poetyckich.
7.W dalszym ciągu pracować nad zwiększeniem korelacji międzyprzedmiotowej – łączenie zagadnień z zakresu języka polskiego, plastyki, historii, muzyki, religii i wiedzy o społeczeństwie.

Analiza wyników testu matematyczno - przyrodniczego
ze względu na umiejętności

Wnioski do dalszej pracy

Motywować uczniów do samodzielnego powtarzania materiału z przedmiotów: chemia, biologia, fizyka, geografia z zakresu klasy I i II oraz rozwiązywnia
 testów gimnazjalnych w domu
Praca z uczniem słabym- zwiększyć wymagania o podstawowe definicje i wzory. Uczniowie z opiniami mają obowiązek dodatkowej pracy w domu i na zajęciach wyrównawczych.
Praca z  uczniem dostatecznym i dobrym – zwiększyć wymagania na poszczególne oceny, zróżnicować zadania domowe o dodatkowe prace, sprawdzać umiejętność czytania ze zrozumieniem i samodzielnego rozwiązywania problemów.
Praca z uczniem zdolnym – zachęcić uczniów do uczęszczania na zajęcia dodatkowe z poszczególnych przedmiotów, do samokształcenia.
Na zebraniach polecić rodzicom klas trzecich , aby zaopatrzyli dzieci w dodatkowe zbiory zadań z testami kompetencji lub prasę zawierającą testy w celu doskonalenia umiejętności i wiedzy ich dzieci

Analiza wyników testu językowego
ze względu na umiejętności

Wnioski z egzaminu gimnazjalnego
Język angielski

1. Należy pracować zwłaszcza nad umiejętnością czytania ze zrozumieniem szczególnie przy zadaniach rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu oraz  przyporządkowania nagłówków do fragmentów tekstu.
2. Należy doskonalić znajomość słownictwa oraz wyrażeń komunikatywnych.
3. Należy kłaść nacisk na wykorzystywanie języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
4. Ćwiczyć struktury leksykalno-gramatyczne wykorzystywane w zadaniach na uzupełnienie luk oraz samodzielne układanie zdań.
5. Pracować nad zadaniami ze słuchu typu określenie głównej myśli tekstu oraz określenie kontekstu sytuacyjnego.
6. Należy podkreślać olbrzymią rolę pracy samokształceniowej.

komunikat komunikat
Uległa zmianie aktualna strona internetowa szkoły
zobacz też »
Interklasa Gazeta.pl Komputer świat Tlen.pl OKE Wrocław Brzeg.pl Herb
brzeskie szkoły:
PSP nr 1 PSP nr 3 PSP nr 5 PG nr 1 ZS nr 1 ZSS ZSB ZSE ZSZ nr 1 LO nr 1 LO nr 2