strona główna / newsy
Egzamin gimnazjalny 2017
autor: admindata: 21.03.2017
Termin egzaminu
19 kwietnia 2017 (środa) – część humanistyczna (godz. 9.00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, godz. 11.00 – z zakresu języka polskiego)
20 kwietnia 2017 (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza (godz. 9.00 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych, godz. 11.00 – z zakresu matematyki)
21 kwietnia 2017 (piątek) – język obcy nowożytny (godz. 9.00 – na poziomie podstawowym, godz. 11.00 – na poziomie rozszerzonym).
Dodatkowy termin egzaminu (w sytuacji choroby, bądź wypadków losowych) 
1 czerwca 2017 (czwartek) – część humanistyczna (godz. 9.00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, godz. 11.00 – z zakresu języka polskiego)
2 czerwca 2017 (piątek) – część matematyczno-przyrodnicza (godz. 9.00 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych, godz. 11.00 – z zakresu matematyki)
3 czerwca 2017 (poniedziałek) – język obcy nowożytny (godz. 9.00 – na poziomie podstawowym, godz. 11.00 – na poziomie rozszerzonym)

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz języka obcego nowożytnego.
Każda z części składa się z dwóch zakresów: część humanistyczna z zakresu historii i wos-u oraz z j. polskiego,  część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz z matematyki i część językowa z zakresu podstawowego i rozszerzonego.
Czas trwania poszczególnych zakresów:
   Czas trwania egzaminu  Wydłużony czas trwania egzaminu
Historia i wos
 60 minut  80 minut
 J. polski  90 minut  135 minut
 Przedmioty przyrodnicze  60 minut  80 minut
 Matematyka  90 minut  135 minut
 J. obcy poziom podstawowy  60 minut  80 minut
 J. obcy poziom rozszerzony  60 minut  90 minut
Przebieg egzaminu:
1.    Uczniowie przychodzą do szkoły o godzinie 8.15.
2.    Przed wejściem do sali uczniowie losują numer stolika – raz dziennie. Uczeń obowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną.
3.    Na salę egzaminacyjną uczniowie mogą wnieść jedynie pióro lub długopis z czarnym tuszem/ atramentem. W przypadku egzaminu z matematyki uczniowie mogą wnieść dodatkowo linijkę,  małą butelkę wody. NIC POZA TYM.
4.    Zakazane jest wnoszenie do sali egzaminacyjnej wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych (m.in. telefonów, smartfonów, smartwatch-ów, itd.) lub korzystanie z takich urządzeń w sali.
5.    Zdający mogą wnieść na salę małą butelkę wody (ustawiona musi być na podłodze przy nodze stolika – zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
6.    Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających uczniowie są informowani:
a.    o zasadach zachowania  się podczas egzaminu gimnazjalnego: o samodzielnej pracy, zakazie komunikowania się, wychodzenia  z sali;
b.    o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązywanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
c.    o zasadach oddawania arkuszy po zakończeniu pracy.
7.    Nie wcześniej niż o godzinie 9.00 / 11.00 rozdane zostaną arkusze.
8.    Uczniowie są informowani o obowiązku zapoznania się z instrukcją, sprawdzenia kompletności arkusza, sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE (porównują z otrzymanymi numerami przygotowanymi przez Dyrekcję). W przypadku arkusza z j. polskiego i matematyki uczniowie wyrywają karty rozwiązań zadań ze środka arkusza.
9.    Uczeń zamieszcza w odpowiednich miejscach kod ucznia i numer PESEL. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
10.    Po czynnościach organizacyjnych, w tym sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem.
11.    Jeśli jest to egzamin z języka obcego, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD.
12.    Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
13.    Uczniowie mogą zadawać pytania jedynie dotyczące instrukcji.
14.    W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej (cicho, bez zaglądania do prac zdających).
15.    Uczniowie wykonują zadania samodzielnie, czarnopiszącym długopisem/ cienkopisem. Zaznaczają odpowiedzi w karcie odpowiedzi poprzez dokładne zamalowanie kratki, sprostowania dokonują zgodnie z instrukcją.
16.    Uczeń, który ukończył pracę przed czasem zgłasza to zespołowi nadzorującemu poprzez podniesienie ręki, zamyka arkusz, odkłada go na brzeg stolika. Sprawdzana jest kompletność materiałów i zezwala się uczniowi na opuszczenie Sali nie zakłócając pracy innym uczniom. 
17.    10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przypomina się zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.  Nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z afazją, korzystających z arkuszy G-2, G-6, G-7, G-8.
18.    Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:
a.    informuje o zakończeniu pracy
b.    wyznacza dodatkowy czas 5 minut na sprawdzenie poprawności i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z afazją, korzystających z arkuszy G-2, G-6, G-7, G-8)
c.    poleca członkom zespołu kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
d.    poleca po upływie czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
19.    Prace zbierane są w obecności uczniów.  Następnie przewodniczący zezwala poza jednym uczniem, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.
20.    Pomiędzy poszczególnymi zakresami danej części egzaminu następuje przerwa.
Jeżeli podczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE.

Unieważnienie prac następuje w przypadku:
a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia
b. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu
c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu
d. niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej
Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu (załącznik 12b). Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji,

Wgląd do pracy
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. .Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a). Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu  OKE informuje wnioskodawcę.
 
Do 16 czerwca 2017r.   szkoła otrzymuje od OKE zaświadczenia/informacjie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego


Na stronie internetowej www.cke.edu.pl w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu dostępne są informatory, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze z lat 2012-2016, sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.  Szczegółowe informacje zawarte są w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017, powstałej we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi”.

komunikat komunikat
Uległa zmianie aktualna strona internetowa szkoły
zobacz też »
Interklasa Gazeta.pl Komputer świat Tlen.pl OKE Wrocław Brzeg.pl Herb
brzeskie szkoły:
PSP nr 1 PSP nr 3 PSP nr 5 PG nr 1 ZS nr 1 ZSS ZSB ZSE ZSZ nr 1 LO nr 1 LO nr 2